nakup nám
První možná doba rozvozu je 23.2.2017 10:00

Všeobecné obchodní podmínky

bchodní společnosti První webová společnost s.r.o.
se sídlem: Nová Kyselka 8, Kyselka, PSČ 362 72
identifikační číslo: 019 48 156
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28936
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nakupnam.cz

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP") obchodní společnosti První webová společnost s.r.o., se sídlem Nová Kyselka 8, Kyselka, PSČ 362 72, identifikační číslo 019 48 156, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28936 (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb (dále jen „Smlouva"), uzavíranou mezi prodávajícím a třetí osobou - kupujícím/i (dále jen „Zákazník"). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nakupnam.cz (dále jen „webová stránka").

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.nakupnam.cz možný (to se týká zejména alkoholických a/nebo tabákových výrobků).

1.3. V aktuální nabídce Zboží na portálu www.nakupnam.cz mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je archivována a není zákazníkovi přístupná.

1.5. Prodávající může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Zákazníci jsou o změně VOP informováni na internetovém portálu www.nakupnam.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

1.6. Prodávající je oprávněn prodej Zboží na webové stránce kdykoli ukončit.

II. Uzavření Smlouvy

2.1. Zákazník může na základě registrace provedené na webové stránce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávku Zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávku Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Prodávající na webové stránce nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v korunách českých. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využití uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet Zákazníka, zejména v případě, kdy jej Zákazník více než 2 roky nevyužívá a/nebo za předpokladu porušení povinností ze Smlouvy Zákazníkem, a to včetně porušení některého z ustanovení VOP.

2.5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6. V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka"). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce (do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne Zákazník na webových stránkách poskytovatele služby. Objednávku „vloží" Zákazník do elektronického nákupního košíku na webovém rozhraní obchodu. Zákazník sdělí způsob úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení Objednávky, včetně informací o nákladech spojených s dodáním Zboží.

2.7. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka.

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka neplatná.

2.9. Odeslání objednávky se považuje za takové právní jednání Zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Zákazníka, způsob úhrady kupní ceny, dodání Zboží a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP na webové stránce a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito VOP seznámil.[k1] 

2.10. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka").

2.11. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.12. Prodávající je oprávněn prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti, který se dle těchto VOP zavazuje Zákazník na vyžádání předložit Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.13. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.nakupnam.cz.

2.14. Návrh kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

3.2. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Zákazníkovi na elektronickou adresu Zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Zákazníka. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Zákazníka prostřednictvím elektronické pošty.

3.3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

3.4. Storno Objednávky je možné prostřednictvím webové stránky nejpozději do 19:00 hod. dne předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může Zákazník změnit pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

4.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané Zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat.

4.2. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.3. Zákazník bere na vědomí, že nelze spotřebitelem odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 písm. a) - l) NOZ.

4.4. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e), g) NOZ odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené Zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodávající oprávněn Zboží neprodleně zlikvidovat.

4.5. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.3. a 4.4. VOP či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 4.5 VOP se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 4.5. VOP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

V. Cena Zboží a platební podmínky

5.1. Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy se platí formou kauce při dokončení Objednávky a Zákazník je může uhradit bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GOPAY (dále jen „Kauce"). Před zaplacením Kauce na cenu za Zboží není Prodávající povinen Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat.

5.2. Platba hotově kurýrovi při převzetí. Zvolil-li Zákazník jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky Kurýrovi při převzetí dodaného Zboží.

5.3. Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

5.4. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Zákazníka nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl.2.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

5.6. Je- li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad - fakturu. Prodávající je/není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny Zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

VI. Odpovědnost a záruky

6.1. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků.

6.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky způsobené přerušením přívodu el. Energie.

6.3. Prodávající neodpovídá za služby poskytovaných subjektů, a to zejména provozovatelů platebních systému nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

6.4. Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Prodávajícídostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti vyřídit, bude o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní, popř. prostřednictví elektronické komunikace na elektronickou adresu Zákazníka.

6.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

6.6. Ustanovení uvedená v příslušných ustanovení NOZ pojednávajících o právech a povinnostech z vad Zboží se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zboží, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.7. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Zákazníka reklamované zboží.

VII. Tabákové výrobky, alkoholické nápoje a drogistické zboží

7.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18 let, k předání Zboží nedojde a Prodávající je oprávněna od Smlouvy odstoupit, ledaže by Zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

7.2.  Prodávající si vyhrazuje právo zavést aktuální nabídkou omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé), jakož i u jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

7.3. Ceny Zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

7.4. Zálohované obaly není možno vracet přímo řidiči rozvozu, stejně tak není možné uplatnit jakýkoliv kupón za vrácené zálohované lahve prostřednictvím Služby.

VIII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

8.1. Přístup a užití webových stránek ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

8.2. Zákazník užívá webové stránky na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu jsou pouze ilustrativní.

8.3. Zákazník nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.5. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

IX. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

9.1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává Prodávající, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo.

9.2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození (dále vše společně jen jako „Osobní údaje").

9.3. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

9.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

X. Doručování

10.1. Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Zákazníka, zejména týkající odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Zákazníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Zákazníkem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3. Prodávající a Zákazník mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Zákazníka či uvedenou Zákazníkem v Objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka. Zároveň Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači.

11.2. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

 [k1]Mělo by se vždy ve webovém rozhraní zaškrtnout „Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s textem všeobecných obchodních podmínek a s těmito souhlasím". Jinak by neměla být objednávka dokončena.

V Nové Kyselce dne 13. května 2016

 

 

O nás
Rozvozy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti, soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace